close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 • Wydział Konsularny Ambasady RP w Baku uprzejmie informuje, iż w systemie rejestracji spotkania na stronie https://secure2.e-konsulat.gov.pl została dodana opcja rejestracji wizyty w celu złożenia dokumentów wizowych przeznaczona wyłącznie dla STUDENTÓW (wiza krajowa) oraz dla TURYSTÓW (wiza Schengen).

   

  Osoby planujące obycie studiów stacjonarnych w Polsce oraz osoby planujące wyjazd turystyczny powinny korzystać z nowych możliwości.

   

  Rezerwując termin spotkania w konsulacie należy jednocześnie wypełnić elektroniczny wniosek  o wydanie wizy na stronie https://secure2.e-konsulat.gov.pl. W celu rejestracji wniosku wizowego i umówienia spotkania należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

   

  1. W prawym górnym rogu strony wybierz wersję językową.

   

  2. Z lewej strony, w zakładce WIZA  wybierz „Wiza krajowa - rejestruj formularz” lub „Wiza Schengen – rejestruj formularz” w zależności od rodzaju wizy o jaką aplikujesz.

   

  3. Przeczytaj uważnie instrukcję i postępuj zgodnie z informacjami w niej zawartymi. Wybierz datę spotkania, a system automatycznie wybierze Ci godzinę spotkania.

   

  4. Wypełnij wniosek o wydanie wizy. Musisz wydrukować wniosek po zakończeniu procesu. W innym wypadku Twój wniosek zostanie odrzucony. Wypełnianie wniosku musisz zakończyć w ciągu 1 godziny.

   

  5. Wypełniając wniosek pamiętaj o właściwym formacie wpisywanych dat (np. data urodzin, daty ważności paszportu, etc.): rok-miesiąc-dzień.

   

  6. Po wypełnieniu aplikacji, WYDRUKUJ JĄ NATYCHMIAST. Na ostatniej stronie znajdują się informacje dotyczące daty i godziny umówionego spotkania.

   

  7. Na umówione spotkanie w konsulacie przynieś wydrukowany formularz wizowy oraz pozostałe dokumenty niezbędne do ubiegania się o wizę. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

   

   

   

  Uproszczona procedura wizowa dla członków rodziny obywatela Unii Europejskiej (UE)

   

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny - obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

   

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.

   

  1. Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze

  Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.

   

  2. Członkami rodziny obywatela UE są:

  - współmałżonek,

  - partner, z którym obywatel UE zawarł zarejestrowany związek partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego państwa członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo przyjmującego państwa członkowskiego uznaje równoważność między zarejestrowanym związkiem partnerskim a małżeństwem,

  - dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,

  - rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

   

  3. W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

  - wniosek wizowy (wypełniony na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,

  - ważny paszport,

  - dokument potwierdzający pozostawanie w związku określonym w pkt. 2,

  - dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

   

  4. Odmowa wydania wizy

  Odmawia się wydania wizy, gdy:

  - wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub

  - pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

  5. Podstawy prawne:

  - ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525)[1].

  - ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).

  - ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: